Lagar

LagarPersoner med funktionsnedsättning har lika värde och samma rättigheter som andra!


Sök stöd i samhället exempelvis via stödsamordnare, BUH/BUP, anhörig- och kunskapcenter, kommun, utbildningskontor, intresseorganisationer osv. Se även om det är någon av följande lagar kan hjälpa Er familj.

Vågskål med lagböcker


LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


Lagen är en rättighetslag som skall garantera människor med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor genom tio specificerade insatser, som kan sökas. Målet med lagen är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag med överklagningsrättigheter.SOL - Socialtjänstlagen


I Socialtjänstlagen står det vilken hjälp som man kan få i vissa behovssituationer och vilka kommunens skyldigheter är. Man kan ansöka om stödinsatser och bistånd från socialtjänsten. Beslut kan överklagas i domstol. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper som t.ex. människor med funktionsnedsättning. 5 kap 7–8 § handlar om människor med funktionsnedsättning.


Rättsombud


Ibland behöver man hjälp för att få rätt. Det är inte lätt att kunna alla lagar och regler själv. Därför finns rättsombud. Rättsombuden hjälper intresseorganisationers medlemmar med frågor om lagar och rättigheter. Exempelvis har FUB rättsombud.

Pratbubbla rättighet


Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare.


Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge barn som behöver det, särskilt stöd för sin utveckling. Stödet ska ges utifrån barnets egna behov och förutsättningar. Om stödet inte kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kommunen erbjuda plats i särskilt anpassade former.


Om barnet har två vårdnadshavare gäller att båda vårdnadshavarna ska samtycka till att barnet genomgår en pedagogisk utredning som visar att barnet har särskilda behov.


Exempel:


  • Integrerade elever finns att läsa i kap 7 paragraf
    9 §.
  • Reducerad förskoleavgift för barn med funktionsnedsättning, kap 8 paragraf 16 §.
  • Särskilt stöd i förskola finns att läsa i kap 8
    paragraf 9 §.


Rättsfall


Lagen.nu presenterar alla gällande svenska lagar. På deras sida finns även referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och information om hur lagarna ändrats över tiden.


Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Det finns ett flertal diskrimineringsbyråer runt om i landet som erbjuder gratis juridisk rådgivning och information.


FN - konventionen

År 2006 undertecknade Förenta Nationerna, FN, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Konventionen började gälla i Sverige 2009 och förtydligar vad FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna innebär för personer med funktionsnedsättning.
FN


UNICEF - Barnkonventionen


Barn med funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade och har sämre tillgång till skolgång, sjukvård, omsorg och rekreation än andra barn. UNICEF arbetar världen över för att barn med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och kämpar för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda.


Lagen om bostadsanpassning


Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder, ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag.

Gröna vimplar